Văn bản pháp lý

Tháng Mười Một 7, 2016

TT số 16/2016/TT-BXD – HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 1 SỐ ĐIỀU CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÌNH THỨC TỒ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

[…]
Tháng Mười Một 7, 2016

TT số 18/2016/TT-BXD- QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ, DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

[…]
Tháng Mười Một 7, 2016

VĂN BẢN HỢP NHẤT số 01/VBHN-VPQH – LUẬT THUẾ GTGT

[…]
Tháng Mười Một 7, 2016

VĂN BẢN HỢP NHẤT số 03/VBHN-VPQH – LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

[…]
Tháng Mười Một 7, 2016

NĐ số 109/2013/NĐ-CP – SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2013/NĐ-CP NGÀY 24/09/2013 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ, PHÍ, LỆ PHÍ, HÓA ĐƠN

[…]
Tháng Mười Một 7, 2016

LUẬT số 106/2016/QH13 – SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GTGT, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

[…]
Tháng Mười Một 7, 2016

TT số 130/2016/TT-BTC -HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI MỘ

[…]
Tháng Mười Một 7, 2016

TT số 59/2016/TT-BXD – Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị Định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

[…]
Tháng Mười Một 7, 2016

TT số 147/2016/TT-BTC – SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 45/2013/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

[…]
Tháng Mười Một 7, 2016

Luật Kế Toán số 88_2015_QH13

[…]